Disclaimer

ARTIKEL 1 – Definities

  • RosTech Chiptuning: Rostech Chiptuning, statutair gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81437838.
  • Klant: iedere Consument of Zakelijke afnemer die met RosTech Chiptuning een Overeenkomst sluit.
  • Consument: iedere natuurlijke persoon die als koper opdrachtgever handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.
  • Zakelijk Afnemer: iedere rechtspersoon en alle afnemers die geen Consument zijn.
  • Levering: het moment waarop RosTech Chiptuning de Klant het bezit over het Product of de File verschaft, danwel het voertuig waaraan een
  • Dienst verleend is weer ter beschikking stelt aan de Klant.
  • Diensten: alle mogelijke werkzaamheden die RosTech Chiptuning verricht aan en/of    m.b.t. een voertuig en/of het aanpassen, maken en/of aanleveren van Files.
  • Files: een op verzoek en o.b.v. door de Klant verstrekte gegevens gemaakt en/of aangepast computer- c.q. software bestand.
  • Product: alle zaken die RosTech Chiptuning aanbiedt, verkoop en/of levert aan een Klant.
  • Overeenkomst: het verrichten van Diensten en/of de verkoop en levering van Producten en/of Files aan een Klant door RosTech Chiptuning.

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Leveringen door    RosTech Chiptuning en/of alle met RosTech Chiptuning gesloten Overeenkomsten, alsmede op alle Overeenkomsten waarbij RosTech Chiptuning voor de Levering derden inschakelt (waaronder toeleveranciers), welke derden een rechtstreeks beroep op deze algemene voorwaarden kunnen doen.
Afwijkende bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig wanneer deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen met RosTech Chiptuning. RosTech Chiptuning accepteert geen algemene inkoopvoorwaarden van de Klant, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Indien RosTech Chiptuning niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat RosTech Chiptuning in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen en/of een later tijdstip alsnog de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
RosTech Chiptuning heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de website(s) van RosTech Chiptuning en indien nodig en mogelijk rechtstreeks aan de Klant. De wijzigingen treden in werking vanaf het moment van bekendmaking of op een zodanige datum als genoemd in de bekendmaking.

ARTIKEL 3 – Aanbiedingen, Informatie En Totstandkoming Overeenkomst

Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van RosTech Chiptuning zijn vrijblijvend en behouden hun geldigheid gedurende 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. RosTech Chiptuning is echter ten alle tijd bevoegd het aanbod te herroepen.
De Overeenkomst met RosTech Chiptuning komt tot stand nadat RosTech Chiptuning zich daarmee schriftelijk of via elektronische weg akkoord heeft verklaard. Bij Koop op afstand komt er pas een Overeenkomst tot stand, nadat RosTech Chiptuning de bestelling van de Klant heeft bevestigd en/of over is gegaan tot Levering.
Eventueel na de opdrachtbevestiging gemaakte afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de Overeenkomst zijn alleen bindend indien deze schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.
Alle bij de aanbieding verstrekte prijzen, brochures, website en andere gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mocht later blijken dat fouten zijn gemaakt in deze verstrekte gegevens, dan is RosTech Chiptuning gerechtigd deze fouten te herstellen en/of (voordat Levering heeft plaatsgevonden) de Overeenkomst hierop aan te passen of te ontbinden zonder in dat verband schadeplichtig te zijn.
RosTech Chiptuning is gerechtigd Levering te weigeren en Overeenkomsten m.b.t. Producten en/of Diensten niet na te komen, zonder gehouden te zijn enige (schade)vergoeding te voldoen.
RosTech Chiptuning gaat uit van én de Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van alle door de Klant verstrekte gegevens en gedane opgaven, zoals – doch niet beperkt – tot het aanleveren van informatie m.b.t. Files en RosTech Chiptuning is niet verplicht daarnaar enig nader onderzoek te doen. De Klant is tevens voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst verplicht eventuele gebreken aan het voertuig en/of het motormanagementsysteem te melden.

ARTIKEL 4 – De Prijs

De prijs van Producten en/of Diensten worden opgegeven in Euro en zijn gebaseerd op prijzen, lonen en heffingen op het tijdstip van de aanbieding/offerte. RosTech Chiptuning heeft het recht de prijzen eens per jaar, per 1 januari, aan te passen ingevolge het CBS-prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie over het voorafgaande jaar.
RosTech Chiptuning is bevoegd prijsverhogingen door te berekenen aan de Klant als deze plaatsvinden na 3 maanden na het aangaan van de Overeenkomst. Een prijsverhoging kan ontstaan door onder andere (niet uitputtend) de stijging van grondstofprijzen, productiekosten, transportkosten, oorlog, weersomstandigheden, calamiteiten e.d.. De maximale prijsstijging is 5% per jaar, tenzij sprake is van zeer uitzonderlijke omstandigheden. Prijsstijgingen worden tijdig en schriftelijk aangekondigd. Prijsverhogingen door overheidsmaatregelen zullen evenwel per direct en onverkort door RosTech Chiptuning worden doorbelast aan de Klant.
Indien de Klant na het aangaan van de Overeenkomst aanvullingen en/of wijzigingen daarin wil zien verwerkt of onjuiste gegevens(bestanden) aanlevert, kan dit invloed hebben op de prijs. RosTech Chiptuning mag de extra kosten in redelijkheid aan de Klant doorberekenen.

ARTIKEL 5 – Werkwijze En Levering Producten

Levering van een Product aan een Klant geschiedt middels afgifte ervan aan de deze Klant, tenzij anders overeengekomen.
De Klant is verplicht het aangeboden Product aan te nemen. Indien de Klant het Product niet aanneemt, is RosTech Chiptuning gerechtigd het Product op kosten en voor risico van de Klant op te slaan en/of de (retour)kosten bij de Klant in rekening te brengen.
Indien en zodra de Klant meer dan één Product heeft besteld, is RosTech Chiptuning te allen tijde bevoegd de Levering in delen uit te voeren.
Indien wordt overeengekomen dat een Producten door de Klant zal worden afgehaald, dient de Klant deze binnen zeven (7) dagen na bevestiging van RosTech Chiptuning op de door RosTech Chiptuning aangewezen locatie af te halen. Laat de Klant dit na, dan zijn de door RosTech Chiptuning aangetoonde en in redelijkheid gemaakte kosten, zoals kosten voor opslag van de Producten en van het niet tijdig ophalen, voor rekening van de Klant.
De door RosTech Chiptuning genoemde termijnen voor de levering zijn steeds richttermijnen en geen fatale termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

ARTIKEL 6 – Het Verrichten Van Een Dienst

Wanneer het installeren en/of monteren van een Producten onderdeel is van de Overeenkomst, betreft dit een Dienst, tenzij uit de aard van het te leveren Product of de daarbij gegeven omschrijving volgt dat geen montage kan of zal plaatsvinden.
Een aan RosTech Chiptuning gegeven opdrachten tot installatie, reparatie, montage of vervanging van Producten of reparatie van een voertuig houdt niet mede in de opdracht tot vervanging of vernieuwing van die onderdelen, die pas na demontage zichtbaar worden en alsdan blijken te moeten worden vervangen of vernieuwd, alsmede het repareren van al die gebreken, waarvan bij demontage blijkt en waarvan reparatie raadzaam of noodzakelijk is.
RosTech Chiptuning voert bijkomende reparaties of vervangingen als bedoeld in het vorige lid pas uit nadat de Klant daarvoor toestemming heeft gegeven.
RosTech Chiptuning is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan aan een voertuig, of onderdelen daarvan wanneer de schade het gevolg is van de noodzakelijke maatregelen die RosTech Chiptuning moet nemen ten behoeve van het verrichten van de reparatie, montage of de vervanging, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van RosTech Chiptuning.

ARTIKEL 7 – Stallingskosten En Retentierecht

Als de Klant een voertuig niet binnen drie werkdagen ophaalt nadat de Klant bericht heeft ontvangen dat het voertuig kan worden opgehaald, dan kan RosTech Chiptuning een vergoeding voor stallingkosten in rekening brengen. De stallingskosten zijn de kosten die normaal gesproken door RosTech Chiptuning in rekening worden gebracht en – wanneer op de betreffende locatie geen vaste stallingskosten van toepassing zijn – anders rekent RosTech Chiptuning een redelijke vergoeding hiervoor van tenminste € 100,- per kalenderdag. RosTech Chiptuning kan het recht van retentie uitoefenen op een voertuig of een onderdeel daarvan. Dit betekend dat RosTech Chiptuning het voertuig of een onderdeel daarvan pas teruggeeft als de Klant alle bedragen voor deze of eerdere Leveringen of Overeenkomsten en/of andere daaruit voortvloeiende kosten aan RosTech Chiptuning heeft betaald.

ARTIKEL 8 – Betalingen

De opgegeven prijzen zijn voor Consumenten altijd in euro’s inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten en wettelijke heffingen. Voor Zakelijke afnemers worden de prijzen, btw en heffingen gespecificeerd weergegeven.
Tenzij anders overeengekomen, vindt betaling plaats bij Levering. Bij specifiek voor de Klant bestelde Producten en bij Files kan door RosTech Chiptuning vooruitbetaling worden verlangd.
Vindt betaling niet plaats bij de Levering en/of op de overeengekomen datum en is niet uitdrukkelijk schriftelijk een andere wijze van betaling overeengekomen, dan heeft RosTech Chiptuning recht op een rentevergoeding ex artikel ex artikel 6:119 BW van een Consument en ex artikel 6:119a BW bij een Zakelijke afnemer over het openstaande bedrag.
Indien de Klant in gebreke is met de betaling van zijn schuld, is RosTech Chiptuning gerechtigd incassokosten in rekening te brengen. Betreft de Klant een Consument, dan zal RosTech Chiptuning de Consument eerst een aanmaning sturen en de Consument een termijn stellen van 14 dagen om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, onder opgave van de anders in rekening te brengen (incasso)kosten. De incassokosten worden door RosTech Chiptuning gefixeerd op de kosten die voortvloeien uit de Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (WIK).
Betalingen strekken telkens eerst tot voldoening van eventuele verschuldigde rente en kosten, waarna betalingen in mindering komen op de oudste factuur, ondanks eventuele andersluidende omschrijvingen bij betaling door de Klant.
RosTech Chiptuning behoudt daarnaast het recht om eventuele verdere kosten en/of schade die ontstaat door de niet tijdige nakoming van de Klant te vorderen.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Klant zijn de vorderingen van RosTech Chiptuning onmiddellijk opeisbaar.

 ARTIKEL 9 – Intellectueel Eigendomsrecht

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder de rechten op de software, de door RosTech Chiptuning geleverde Files en Producten, daaronder begrepen voorbereidend materiaal en aanverwante materialen, in de breedste zin van het woord, berusten bij RosTech Chiptuning en/of haar leveranciers. Voor het gebruik van de Files in het betreffende voertuig verleent RosTech Chiptuning aan de Klant een beperkte, niet-exclusieve licentie om de Files in één voertuig te mogen gebruiken. Met deze Overeenkomst worden op geen enkele wijze intellectueel eigendomsrechten aan de Klant geleverd en/of overgedragen. Het is de Klant niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RosTech Chiptuning, om de voornoemde werken van RosTech Chiptuning te wijzigen, te bewerken, openbaar te maken, te verveelvoudigen, geschikt te maken voor raadpleging of verveelvoudiging via internet, te kopiëren anders dan voor uitsluitend eigen gebruik in/op het voertuig waarvoor RosTech Chiptuning de betreffende File heeft vervaardigd.
Ingeval van schending door de Klant van het bepaalde in dit artikel verbeurt de Klant tevens en terstond aan RosTech Chiptuning een boete van € 2.500,= per geval en € 500,= per dag (of gedeelte daarvan) dat de overtreding daarna voortduurt, onverminderd het recht van RosTech Chiptuning om daarnaast volledige schadevergoeding van de Klant te vorderen.

ARTIKEL 10 – Reclames

De Klant is gehouden ieder Product op het moment van Levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de Klant te onderzoeken of de kwaliteit overstemt met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-)verkeer gelden.
Eventuele klachten met betrekking tot geleverde Diensten dienen schriftelijk binnen 5 (vijf) werkdagen na Levering en van Producten binnen 2 maanden na Levering ervan aan RosTech Chiptuning kenbaar te worden gemaakt. Ingeval het gebrek redelijkerwijs niet binnen deze termijnen kon worden ontdekt, geldt dat de Klant dit binnen bekwame tijd, doch tenminste 14 dagen na ontdekking, schriftelijk dient te melden aan RosTech Chiptuning. In het laatste geval dient de Klant aan te tonen dat hij hetgeen waarover hij klaagt redelijkerwijs niet eerder had kunnen ontdekken.
De klachten door Zakelijke afnemers aangaande Diensten, waaronder Files, dienen binnen de in lid 2 bedoelde termijn, zo gedetailleerd mogelijk omschreven, onder overlegging van een deugdelijk (technisch) rapport, logfile of gegenereerde foutcode waar de klacht en onderbouwing daarvan duidelijk uit voortvloeit, aan RosTech Chiptuning te worden verstrekt.
Klachten van een Klant die zien op het niet behalen van gedane opgaven, samenstelling of prestaties zoals door RosTech Chiptuning opgegeven, worden pas als klacht behandeld en geven recht op reclame wanneer de voornoemde (vermogen test) resultaten een afwijking laten zien van 15% of meer. Reclames schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.
De Klant is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame betaling uit te stellen, te weigeren, of betaling van andere diensten van RosTech Chiptuning op te schorten of te weigeren.
Wanneer een reclame terecht is aangaande een geleverde Dienst of Product, heeft RosTech Chiptuning de keuze tussen herstel of het opnieuw leveren van hetgeen werd afgekeurd, het naar verhouding aanpassen van het berekende factuurbedrag, of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Overeenkomst, mits dit in verhouding staat tot de klacht.
RosTech Chiptuning kan het afhandelen en oplossen van klachten omtrent het deugdelijke nakomen van de Overeenkomst overlaten aan haar toeleverancier. De Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat RosTech Chiptuning de eventuele klacht(en) aan deze toeleverancier doorzendt en de Klant de klacht(en) rechtstreeks met deze toeleverancier oplost. De Klant dient RosTech Chiptuning en/of de toeleverancier in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Indien de Klant niet binnen de in lid 2 gestelde termijn heeft geklaagd of (de Zakelijke afnemer) aan de in lid 3 bedoelde (bewijs)plicht heeft voldaan, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, ter zake van hetgeen waarover hij heeft geklaagd of binnen die termijn had kunnen klagen en/of had dienen aan te tonen en geldt de Levering als deugdelijk.

ARTIKEL 11 – Garantie En De Installatie Van Files

RosTech Chiptuning garandeert het goed functioneren van de geleverde Files op zich (zonder dat die geïnstalleerd is) vanaf de datum van Levering gedurende een periode van 1 jaar, mits de Klant de factuur tijdig heeft voldaan. Als zich in deze periode gebreken voordoen in het functioneren van de Files, zal RosTech Chiptuning die kosteloos herstellen behoudens het bepaalde in het vorige artikel. Daar waar de Files door een leverancier worden geleverd, is de garantie van de Klant beperkt tot die garantie die RosTech Chiptuning van de betreffende leverancier krijgt.

ARTIKEL 12 – Aansprakelijkheid En Eigen Verantwoordelijkheid Klant

DE KLANT IS ER MEE BEKEND DAT HET GEBRUIK C.Q. DE INZET VAN DE FILES EN/OF PRODUCTEN STRIJDIG KAN ZIJN MET (LOKALE) WET EN REGELGEVING, VERBODEN IS OF EEN INBREUK KAN OPLEVEREN OP DE (GARANTIE)RECHTEN VAN DERDEN, ZOALS DE PRODUCENTEN VAN VOERTUIGEN. DE KLANT VERKLAART DE FILES, PRODUCTEN EN/OF HET VOERTUIG WAAROP DEZE WORDEN TOEGEPAST OP EIGEN RISICO TE GEBRUIKEN EN ZELFSTANDIG VERANTWOORDELIJK TE ZIJN OM TE ONDERZOEK OF NAVRAAG TE DOEN OF GEBRUIK OF TOEPASSING VAN DE FILES EN/OF GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN TOEGESTAAN IS. OM DEZE REDEN RAADT ROSTECH CHIPTUNING DE KLANT HIERBIJ DRINGEND AAN, MET IN ACHT NAME VAN HET VOORSTAANDE, DE FILES EN PRODUCTEN ENKEL OP PRIVÉ TERREIN EN/OF EEN TEST- OF RACEBAAN TE GEBRUIKEN. VOORTS BESEFT KLANT DAT HET GEBRUIK VAN DE FILES EN/OF PRODUCTEN, MOGELIJK EEN (ZWAARDERE) BELASTING VORMT VOOR HET VOERTUIG, WAARVAN DE MOGELIJKE GEVOLGEN VOOR REKENING EN RISICO VAN DE KLANT KOMEN.
RosTech Chiptuning is voorts uitsluitend aansprakelijk voor schade van de Klant, welke het rechtstreekse gevolg is van een aan RosTech Chiptuning toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de op RosTech Chiptuning rustende inspanningsverplichtingen of geleverde Product.
RosTech Chiptuning is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, (tijdelijk) onbruikbaar raken van een voertuig, takel- of transportkosten, boetes, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie of verval van fabrieksgaranties.
RosTech Chiptuning is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat de Klant niet heeft voldaan aan zijn uit deze voorwaarden voortvloeiende informatieverplichting, onderzoeksplicht, instructies of doordat de door de Klant verstrekte informatie niet juist, volledig of betrouwbaar is, dan wel voortvloeit uit onjuist of onrechtmatig gebruik van de Files of het Product.
RosTech Chiptuning is steeds bevoegd de schade van de Klant zoveel als mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe de Klant verplicht is alle medewerking te verlenen. De Klant zelf is eveneens verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken.
De Klant vrijwaart RosTech Chiptuning voor eventuele aanspraken van derden ter zake van schade, welke verband houden met of voortvloeit uit de door RosTech Chiptuning uitgevoerde Diensten of geleverde Files en/of Producten, indien en voor zover RosTech Chiptuning daarvoor krachtens het bepaalde in dit artikel niet jegens de Klant aansprakelijk is.
Indien de Klant enig aan deze Overeenkomst verbonden risico’s zelf heeft verzekerd of een beroep kan doen op een andere (garantie)recht, vrijwaart de Klant RosTech Chiptuning reeds nu van deze risico’s.
RosTech Chiptuning sluit tenminste in de navolgende situaties aansprakelijk uit (niet limitatief):
Schade aan de hardware c.q. het voertuig als gevolg van de door RosTech Chiptuning geleverde Files of Producten;
Schade die verband houdt met gebreken en/of onderdelen van zaken of (software)bestanden die door Klant zijn aangeleverd;
Schade aan het voertuig zelf en/of zaken die zich in het voertuig bevinden (lading), bij het installeren van de Files;
Schade als gevolg van onvolledige en/of onjuiste informatieverstrekking door de Klant;
Schade als gevolg van een verkeerde kostenopgave/-begroting zijdens RosTech Chiptuning;
Schade als gevolg van door derden ten behoeve van Klant gegeven adviezen, geleverde diensten of producten;
Schade als gevolg van transport, tijdelijke opslag of door de Klant voor bewerking in bewaring gegeven zaken;
Schade als gevolg van aanpassingen, overschrijving, of de-installatie van de geleverde Files;
indien het voertuig, de Files of een Product voor herstel of reparatie is aangeboden aan een andere partij zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RosTech Chiptuning;
indien het gebrek geheel of ten dele te wijten is aan onoordeelkundig gebruik, verkeerd handelen van de Klant, manipulatie van de Files en/of het motormanagementsysteem na de (op)Levering door RosTech Chiptuning, dan wel anderszins te wijten is aan de schuld van de Klant;
Letselschade direct of indirect verband houdend met door RosTech Chiptuning geleverde Files en/of Producten.
Voordat de Klant een beroep doet op de aansprakelijkheidsregeling in dit artikel, dient de Klant te voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 15 aangaande het tijdig en correct aanleveren van een klacht en RosTech Chiptuning in de gelegenheid stellen maatregelen (voor herstel) te nemen. Als deze (herstel)mogelijkheid aan RosTech Chiptuning wordt onthouden, vervalt enig recht op schadevergoeding.
Indien RosTech Chiptuning aansprakelijk mocht blijken te zijn in verband met de door haar verrichte Diensten en/of geleverde Files en/of Producten, is haar aansprakelijkheid in aansluiting op het hiervoor bepaalde, als volgt geregeld en beperkt tot (in separate en aflopende volgorde):
Het bedrag dat op de ingeschakelde derden en/of hulppersonen kan worden verhaald door RosTech Chiptuning;
Het bedrag dat de verzekeraar van RosTech Chiptuning mocht blijken uit te keren;
Indien de aansprakelijkheid van RosTech Chiptuning niet valt onder voornoemde uitsluitingen en RosTech Chiptuning toch rechtens aansprakelijk mocht blijken te zijn, is haar contractuele en/of wettelijke aansprakelijkheid beperkt tot hetzij gratis herstel c.q. (her)Levering van de gebrekkig gebleken Diensten, Files of Product, hetzij tot een schadevergoeding ter hoogte van het factuurbedrag inzake de betreffende Dienst(en), File(s) en/of het Product(en), doch in alle mogelijk situaties tot een maximum van € 1.000,= (zegge: duizend euro). Het voorstaande lijdt enkel uitzondering, wanneer de schade is veroorzaakt door opzet of grove onzorgvuldigheid van RosTech Chiptuning.
De in de voorgaande bepalingen van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door RosTech Chiptuning bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden, die hierdoor een rechtstreeks beroep op die aansprakelijkheidsbeperkingen kunnen doen.

ARTIKEL 13 – Eigendomsvoorbehoud

RosTech Chiptuning behoudt zich het eigendom voor van alle door en/of namens haar aan de Klant geleverde Producten en/of Files totdat de betaling daarvan, vermeerderd met eventuele verzend- en/of transportkosten, geheel is voldaan. Totdat de factuur van RosTech Chiptuning volledig is voldaan, kan de Klant geen rechten ontlenen terzake de door RosTech Chiptuning geleverde Diensten en/of Producten.

ARTIKEL 14 – Algemene Vervaltermijn

Gebreken en toerekenbare tekortkomingen aan de zijde van RosTech Chiptuning dienen binnen bekwame tijd na constatering schriftelijk aan RosTech Chiptuning te worden gemeld, maar in ieder geval binnen 2 maanden na levering van de Files of Producten, danwel uitvoer van de Diensten, bij gebreke waarvan het recht om schadevergoeding te vorderen vervalt.

ARTIKEL 15 – Vrijwaring

Klant vrijwaart RosTech Chiptuning voor alle aanspraken van derden ter zake van door RosTech Chiptuning aan de Klant geleverde Diensten, Files en/of Producten, waardoor die derden schade mochten hebben geleden of nog mochten lijden, ongeacht de oorzaak of het tijdstip van ontstaan daarvan.

ARTIKEL 16 – Nietigheid/Vernietiging Bepalingen

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of ten dele nietig blijkt te zijn, vernietigd wordt of anderszins ongeldig blijkt te zijn, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen, waartoe partijen alsdan met elkaar in overleg zullen treden. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen in deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 17 – Toepasselijk Recht En Forumkeuze

Op alle onder deze algemene voorwaarden gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, internationale verdragen -zoals het Weens Koopverdrag- worden, indien en voorzover mogelijk, hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland.